Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Portal internetowy www.one4you.pl [dalej “Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej “Regulamin”].
 2. Właścicielem Portalu www.one4you.pl jest One4You Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 73/1, 43-450 Ustroń.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Zakupy towarów odbywają się za pośrednictwem strony: www.dealshaker.eu [dalej „Dedykowana platforma”]
 7. Oferowane towary są nowe z gwarancją oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.


§ 2

Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera odpowiednie produkty na platformie Deal Shaker i przesyła wstępne zamówienie (ofertę zakupu) do Sklepu zgodnie z procedurą i funkcjonalnościami udostępnionymi przez tę platformę.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy ustalany jest indywidualnie.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając wstępne zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą akceptacji przez Klienta warunków umowy sprzedaży, Regulaminu, Polityki prywatności oraz Polityki przekazywania produktów, czego dokonuje on poprzez przesłanie formularza w formie elektronicznej udostępnionego mu mailowo przez Sprzedawcę. Przyjęcie przez Sklep wstępnego zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.


§ 3

Płatności

 1. Klient płaci z góry przy zakupie na Dedykowanej Platformie.


§ 4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep dostarcza zgodnie z zawartą umową, w której indywidualnie Klient to wskazał lub za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).


§ 5

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.


§ 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


§ 7

Skutki odstąpienia od umowy

1.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy nastąpi zwrot Klientowi wszystkich otrzymanych płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2.Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie ustalimy indywidualnie inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3.Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.Prosimy odesłać lub przekazać nam Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej umowy.

5.Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni na adres: One4You Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 73/1, 43-450 Ustroń, z dopiskiem „Zwrot”.


§ 8

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,


§ 9

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


§ 10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.


§ 11

Rozstrzyganie sporów pomiędzy Stronami

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy One4You Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy One4You Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę One4You Sp. z o.o.
 3. Regulamin zgodny z ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2011/83/UE.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart